கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்

நிற்க அதற்குத் தக.

kattumannarkoil.in இணையத்தளம் 2006 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் உருவாக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டுவருகிறது

“உள்ளூர் தகவல்களை உலகிற்கும் , உலகத்தகவல்களை உள்ளூர் வாசிகளுக்கும் “

வழங்குவதே எங்களின் நோக்கம். எங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள உங்களுக்கு தகவல் இருப்பின் பகிரவேண்டிய இ -மெயில் write2us@kattumannarkoil.in 

Please feel free to reach out, if any queries or comments for us.

kattumannarkoil.in
#34A Primary School Street,
New Periyar Nagar,
Udaiyarkudi,
Kattumannarkoil - 608301
Cuddalore District
Tamil Nadu
South India